ร่วมงานกับ DCS

บริษัท ดีซีเอส แอสโซซิเอทส์ จำกัด

เป็นบริษัทออกแบบทางด้านวิศวกรรม ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2002 สำนักงานตั้งอยู่ที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ปัจจุบันนอกจากบริษัทจะรับออกแบบทางด้านวิศวกรรมแล้ว บริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัท Graphisoft ในการจำหน่ายโปรแกรมออกแบบ Archicad และสินค้าโปรแกรมออกแบบอื่นๆ เช่น Eptar Reinforcement อีกด้วย

ปัจจุบัน บริษัทมีการพัฒนาโปรแกรมต่างๆในส่วนของงานออกแบบและอุตสาหกรรมก่อสร้าง จึงต้องการบุคลากรมาร่วมงานกับบริษัทเพิ่มขึ้น บริษัทต้องการผู้ร่วมงานตามรายละเอียด ดังนี้

1) ตำแหน่งพนักงานธุรการ (Administrator)

รายละเอียดของงาน

 • จัดทำเอกสารทางบัญชี ผ่านระบบโปรแกรมบัญชี ของบริษัทฯ เช่นใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานบัญชี (บริษัทฯ มีที่ปรึกษาด้านบัญชีอยู่แล้ว)
 • จัดทำระบบค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในสำนักงาน อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั่วไป ค่าเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น ผ่านทางระบบโปรแกรมสำเร็จรูปของบริษัทฯ
 • จัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ เช่นเอกสารเกี่ยวกับพนักงาน เครื่องใช้สำนักงาน ให้เป็นไปตามระบบและระเบียบของบริษัทฯ
 • รับโทรศัพท์ของสำนักงาน และต้อนรับลูกค้าหรือผู้มาเยี่ยมเยือนสำนักงาน
 • รับส่งเอกสาร
 • รับผิดชอบในการควบคุมดูแลพนักงานแม่บ้านของสำนักงาน ในการดูแลทำความสะอาดสำนักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อย
 • งานส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามผู้บริหารได้มอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับ ปวส./ปริญญาตรี
 • เพศหญิงอายุ 22-35 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี อาทิเช่น โปรแกรม MS Word, MS Excel
 • มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เล็กน้อย เช่น การใช้อีเมล์ในการสื่อสาร การค้นหาข้อมูลในระบบอินเตอร์เนตเป็นต้น
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการพูดอ่านเขียนเบื้องต้นได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก

เวลาทำงาน และสวัสดิการ

 • ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ 08.30-17.30 พักเที่ยง 12.00-13.00
 • หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์
 • วันหยุดตามประเพณี (ที่กฎหมายกำหนด) ไม่ต่ำกว่า 13 วันต่อปี
 • ทำงานครบ 1 ปี มีลาหยุดพักร้อน 6 วัน
 • บริษัทฯมีโบนัสให้พนักงานประจำปี สำหรับพนักงานมีอายุงานตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 15,000-25,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

ส่ง resume มาได้ที่อีเมล์ info@dcs.co.th หรือโทร 076-609403