Phuket Regional Blood Centre

  • Phuket Regional Blood Centre

  • Phuket Regional Blood Centre

  • Phuket Regional Blood Centre

Phuket Regional Blood Centre

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากสภากาชาดฟินแลนด์ ซึ่งได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. จัดหาโลหิตและส่วนประกอบโลหิตให้เพียงพอแก่โรงพยาบาลในเครือข่าย 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน
2. บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และเป็นมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรองรับการเป็น medical hub ของจังหวัดภูเก็ต
3. บริการส่วนประกอบของโลหิตชนิดพิเศษ
4. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในการจัดหาโลหิตให้แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการหาโลหิตที่เข้ากันได้ยาก
5. เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมงานบริการโลหิตแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในธนาคารเลือด และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ การเป็นเครือข่ายระหว่างภาคฯ และโรงพยาบาล

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต

เลขที่ 38/193 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

Client

The Thai Red Cross Society

Services

- Architectural Design
- Structural Engineering Design
- M&E Engineering Design

Skills

Government Buildings